מיסוי מוסד ציבורי
סעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה מגדיר "מהו מוסד ציבורי" מהי "מטרה ציבורית" וקובע ...
[לידיעה המלאה]
העלאת שיעורי מס השבח על נכסים ''היסטוריים''
העלאת שיעורי מס השבח על נכסים "היסטוריים" פורסם בספר החוקים 2134 ביום ...
[לידיעה המלאה]
עיכוב בהעברת כספי מסים אינה הצדק סביר
בית המשפט העליון קבע כי עיכוב בהעברת כספי מסים אינה "הצדק סביר"
[לידיעה המלאה]
תוכנית הפנסיה החדשה לעצמאים הקרוי בשם ''חיסכון וסיוע לעצמאים''
פרק ב לחוק ההתייעלות הכלכלית ( תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות ...
[לידיעה המלאה]
חובת דיווח שומת ניכויים למוסד לביטוח הלאומי
הודעה למעסיקים מאת המוסד לביטוח לאומי בדבר חובת דיווח ותשלום למוסד לביטוח לאומי ...
[לידיעה המלאה]
תאריכים חשובים - בענייני מיסוי
חדש באתר - תאריכים חשובים ,כדאי ורצוי לדעת !!!
[לידיעה המלאה]
מיסוי ארגון מקצועי
מחוקק הסדיר את אופן החיוב של הכנסות בארגון מקצועי מאחר וארגונים מקצועיים התקשו ...
[לידיעה המלאה]
עקרונות בתכנון מס
תכנון הוא קביעת תוכנית למעשה מסויים וארגון כל הפרטים לביצוע משימה .
[לידיעה המלאה]
גזר דין חמור - שימוש בחשבוניות פיקטביות
גזר דין חמור במיוחד על עבירות של שימוש בחשבוניות פיקטיביות זר
[לידיעה המלאה]
תשלום שוחד לחברה זרה, לא הותר בניכוי
בית המשפט העליון בפס"ד ע"א 6526/05 הידראולה בע"מ קבע כי הוצאות בעלות אופי ...
[לידיעה המלאה]
תיזכורת - מעביד חייב לנהל פנקס חופשה
סעיף 26 לחוק חופשה שנתית, התשי"א – 1951, קובע כי מעביד חייב לנהל פנקס ...
[לידיעה המלאה]
ספירות מלאי בסוף שנת המס
מהם הנהלים הנדרשים בגין ספירות מלאי בסוף שנת המס ?
[לידיעה המלאה]
אי הכרה בהוצ' שכר עובדים זרים לא חוקיים
בתאריך 26 באפריל 2010 פירסמה רשות המסים כי לא תתיר ניכוי הוצאות שכר בגין עובדים ...
[לידיעה המלאה]
תיקון 24 לחוק הגנת השכר
ביום 1.2.2009 יכנס לתוקפו תיקון 24 לחוק הגנת השכר (תיקון מס' 24), התשס"ח-2008 ...
[לידיעה המלאה]
ריבית רעיונית לפי סעיף 3(י)
בתאריך 17 בספטמבר 2009 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לענין ...
[לידיעה המלאה]
אי תחולת תקני דיווח חשבונאים בינלאומיים IFRS
הארכת הוראת השעה בדבר אי תחולת תקני דיווח חשבונאים בינלאומיים (IFRS) לעניין ...
[לידיעה המלאה]
תקנות פחת למתקנים לייצור חשמל מאנרגית שמש
המחוקק מעודד הקמת מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיות חדשות ,באמצעות אנרגיית השמש ...
[לידיעה המלאה]
תיקון 24 לחוק הגנת השכר הודעת התמ''ת
אנו מוצאים לנכון להפנות את תשומת לב לקוחותינו להודעת משרד התעשיה ,המסחר ...
[לידיעה המלאה]
הכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל - תיקון
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 159),התשס"ח -2007
תיקון סעיף 122 לפקודת ...
[לידיעה המלאה]
ביטול מס מכירה
ביטול מס המכירה פורסם בספר החוקים 2134 ביום 18.02.08 חוק מיסוי מקרקעין ...
[לידיעה המלאה]
מכירה רעיונית בעקבות פרסום החוק לשינוי נטל המס
רשות המסים פרסמה בתאריך 7 בדצמבר על האפשרות לבצע "מכירה רעיונית"
[לידיעה המלאה]
הבהרה לעניין שיעור שווי השימוש 2011
ביום 17 בינואר 2011 פירסמה רשות המסים הבהרה בקשר לשווי שימוש ברכב לשנת המס 2011
[לידיעה המלאה]
שינוי בשיעור תשלום דמי מחלה החל מיום 1/4/2011
ביום 28/3/2011 פורסם תיקון לחוק דמי מחלה.
התיקון יגדיל שיעור דמי מחלה לעובד ...
[לידיעה המלאה]
הוראות ניהול פנקסי חשבונות לשנת 2011 - עדכון
פורסמו הסכומים לשנת 2011 - הוראות ניהול פנקסים על הכנסות מעסק לפקודת מס הכנסה .
[לידיעה המלאה]
מחירי העברה בעסקה בין לאומית
בתאריך 29.11.06 פורסמו תקנות מס הכנסה ( קביעת תנאי שוק ),התשס"ז –2006 (ק"ת ...
[לידיעה המלאה]
שינויים במערך לוחות ניכויים בשנת המס 2011
ביום 6 בינואר 2011 פרסמה רשות המסים את השינויים הצפויים במערך לוחות הניכויים ...
[לידיעה המלאה]
אי הכרה בהוצאות בגין תשלומים שאינן כדין
ביום 16.11.09 פורסמו חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 172) , התש"ע - 2009 (להלן ...
[לידיעה המלאה]
לרשימות מלאות - מבזקים
[לידיעה המלאה]
מיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים תיקון 168 לפקודה
מטרותיו העיקריות של תיקון 168 כפי שפורטו בהצעת החוק הן " קליטת עליה,החזרת הון ...
[לידיעה המלאה]
תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי
התיקון קובע חיוב בדמי ביטוח לאומי להכנסות פסביות .
[לידיעה המלאה]
לרשימות מלאות - ידיעות ,מבזקים וחוזרי לקוחות
[לידיעה המלאה]
נותני שרותים - חשבוניות מס על בסיס מזומן
הוראת שעה לשנת 2009 ,שעניינה הפקת חשבוניות מס על בסיס מזומן .
[לידיעה המלאה]
01.12.09 עצמאי וחובת הדיווח למוסד לביטוח לאומי
ביום 29.11.09 פורסמו תקנות הביטוח הלאומי (רישום) (תיקון), התש"ע – 2009. התקנות ...
[לידיעה המלאה]
נדחה מועד הגשת הדוח השנתי לעצמאים ליום 31.05.10
הנהלת רשות המסים החליטה על דחית המועד האחרון להגשת הדוח על ההכנסה לעצמאים ...
[לידיעה המלאה]
החל מה- 1 בינואר 2010 יפחת שיעור מע''מ ל-% 16
‏מליאת הכנסת אישרה היום את הצעת שר האוצר להפחית, כהוראת שעה, החל מה- 1 בינואר ...
[לידיעה המלאה]
החובה לרשום מספר עוסק של הלקוח בחשבונית משנת 2010
הוראות מע"מ החל מהתאריך 1 בינואר 2010, מחייבות הדפסת מספר עוסק מורשה של הלקוח ...
[לידיעה המלאה]
חשוב ודחוף-דיווחים מקוונים למע''מ החל משנת 2009 !!
המהלך להגשת דוח מקוון ומפורט למע"מ, הידוע כמאבק בחשבוניות פיקטיביות יצא לדרך ...
[לידיעה המלאה]
העלאת שיעור מע''מ החל מיום 1 ביולי 2009
במסגרת התוכנית להתייעלות כלכלית שאושרה בממשלה נכללה החלטה להעלות כהוראת שעה את ...
[לידיעה המלאה]
סוף המהפכה תשלומים למעון יום ומועדונית
פורסם תיקון 170 לפקודת מס הכנסה - מסלול עוקף פסק דין ורד פרי - שהתיר ניכוי בשל ...
[לידיעה המלאה]
בקשה להחזר עודף מס תשומות החל מיום 09. 1. 1
רשות המסים מודיעה כי בקשה להחזר עודף מס תשומות מסכום של 16,689 שקלים חדשים ...
[לידיעה המלאה]
עידוד העברת מפעל לאזור מועדף
תיקון 63 לחוק מיסוי מקרקעין פורסם בספר החוקים מס' 2136 ביום 06.03.08 ומטרתו ...
[לידיעה המלאה]
הערכות כוללת לאפשרות של רעידת אדמה
פטור במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בניה לפי תמ"א 38 .
[לידיעה המלאה]
אורכה להגשת דיווחים/בקשות בענין הנאמנויות
ניתנה אורכה עד 30 ליוני 2009 להגשת הדיווחים והבקשות להסדר בעניין הנאמנויות
[לידיעה המלאה]
פורסמו הטפסים הקשורים לדיווחים בנאמנויות
הדיווח לרשות המסים על נאמנויות יוצא לדרך !!!
פורסמו הטפסים הקשורים לדיווחים ...
[לידיעה המלאה]
פיצויים בגין נזק עקיף בדרום - עופרת יצוקה
ביום 17 בפברואר 2009 ,פרסמה רשות המסים את ההנחיות והטפסים לקבלת פיצויים לעסקים ...
[לידיעה המלאה]
חברות לתועלת הציבור ,דחית מועד הגשה
בהודעה מיום 6 באפריל 2008 ,רשם ההקדשות אישר לדחות את הגשת הדו"חות הכספיים ...
[לידיעה המלאה]
הודעת רשות המסים - מיסוי נאמנויות
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה בענין נאמנויות .
[לידיעה המלאה]
טופס הצהרה על נאמנות
הצהרה על נאמנות לפי סעיף 131 (ג1) לפקודת מס הכנסה
[לידיעה המלאה]
רשות המסים פרסמה הבהרה בקשר למשיכת דיבידנד לאחר 1/1/2012
[לידיעה המלאה]
חוק שכר מינימום צפוי לעלות החל מחודש אוקטובר 2012
חוק שכר מינימום צפוי לעלות החל מחודש אוקטובר 2012
[לידיעה המלאה]
פס''ד מהפכני? תשלומים למעון יום ומועדונית
יתכן ותותר הוצאה בייצור הכנסה לעצמאים בגין תשלומים למעון יום לילדים ומועדונית ...
[לידיעה המלאה]
24.06.08 רשימת חשבוניות מס התחשבנות P מבוטלות
בעקבות הודעה שנמסרה מהרשות הפלסטינית לרשות המסים בישראל על ביטול של קבוצת ...
[לידיעה המלאה]
07.04.08 ביקורת ניהול ספרי חשבונות - פ''ש חדרה
רשות המסים פרסמה הודעה על מבצע ביקורת ניהול ספרים שנערך ,על ידי פקיד שומה חדרה ...
[לידיעה המלאה]
תודות
לירון מאיר מנכ"ל יעד גישור
[לידיעה המלאה]
 
 
 
תאריכים חשובים-מסוי
 
01.01.08 ביטול מס מעסיקים .
ממועד זה ואילך בוטל מס מעסיקים .
 
31.12.07 מועד סיומו של ''חוק התאומים''
מועד סיומו של חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה ),התשמ"ה-1985 .
 
01.08.07 ביטול מס מכירה
מס המכירה הוטל על מכירת מקרקעין,המוגדרת בסעיף 72ג כמכירת זכות במקרקעין או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין ,למעט העברת קרקע מרכוש קבוע למלאי עיסקי ( כאמור בסעיף 5(ב) לחוק ) .

שיעור מס המכירה, על פי סעיף 72ד(א) לחוק,היה 2.5% משווי המכירה .

מועד תחילת התיקון הוא מיום 01.08.07 והוא יחול על מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין,שנעשתה ביום 01.08.07 ואילך ,כך שהוא יחול רטרואקטיבית .


 
01.01.07 מס שבח מקרקעין הופחת ל- 20%
הפחתת שיעור מס שבח מקרקעין מ-25% ל-20% לגבי מכירת מקרקעין ליחידים מיום 01.01.07 ואילך .
 
01.01.06 תחילתו של תיקון 147 לפקודה .
קביעת שיעורי מס אחיד על רווח הון ראלי 20% ליחידים (לא בעל מניות מהותי כהגדרתו בפקודת מס הכנסה ) .
מס אחיד על רווחים בשוק ההון (ריבית ,דיוודנד וכו') .
 
12.04.05 תחילתו של תיקון 55 לחוק מיסוי מקרקעין
מיני רפורמה בחוק מיסוי מקרקעין .
 
01.04.05 מועד תחילתו של ''חוק התיאומים ''.
מועד תחילתן של חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה ),התשמ"ה-1985 .
 
31.12.03 מועד אחרון לרכישת מבנה ופחת מואץ
עד מועד זה ניתן היה לרכוש מבנה ולזכות בפחת מואץ בשיעור של 125% ממכסת הפחת הרגילה .
 
31.12.02 תחילתו של תיקון 132 לפקודה - הרפורמה
יום התחילה של תיקון מס' 132 לפקודת מס הכנסה .
תחילתה של הרפורמה , מיסוי פרסונלי על תושבי ישראל כהגדרתם בפקודת מס הכנסה .
כמו כן ממועד זה תבוצע חלוקה ליניארית של רווח ההון הראלי .
 
31.12.02 רווחים ראויים לחלוקה בשעור מס 10%
רווחים ראויים לחלוקה עד מועד זה,יחוייבו בשעור מס של 10% .
 
07.11.02 תחילתו של תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין
יום תחילה של תיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין - רפורמה בחוקי מיסוי מקרקעין .
חלוקה ליניארית של השבח הראלי ממועד זה .
 
01.01.99 תיאום מקדמות ע''ח הוצ' עודפות
בתיקון 118 לפקודה שתחילתו ביום הנ"ל , נקבע כי ניתן לקזז את המקדמות הנ"ל מקדמות מס הכנסה רגילות כמו כן יתרות שאינן ניתנות כאמור יועברו לשנים הבאות בסכום מתואם .
 
08.05.2000 יום פרסום ועדת בן בסט/הרפורמה
יום פרסום ועדת הרפורמה במס ,הראשונה - ועדת בן בסט.
ביום זה חוקקו הוראות מעבר ,לפיהן נקבע שעם הפעלת רפורמה כלשהיא במס,יחוייב במס כל סכום שיופקד בחסכונות -החל מיום 01.01.03 .
 
01.01.98 היום הקובע לענין ''דירת מגורים מזכה''
"היום הקובע" לענין חישוב התקופה שבה הדירה שימשה למגורים כדי להיכלל בהגדרת "דירת מגורים מזכה".
 
31.12.93 מס בשיעור של 10%,סכום אינפלציוני חייב
עד מועד זה יחושב "סכום אינפלציוני חייב " בשיעור של 10% ,ברווחי הון ושבח .
 
1.04.82 מועד תחילתו של חוק המיסוי
מועד תחילתו של חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה ) ,התשמ"ב-1982.
מועד סיומו של החוק הנ"ל היה ביום 31.03.85 .

החוק ש"החליף" את החוק הנ"ל,היה חוק (תאומים בשל אינפלציה),התשמ"ה-1985 .
 
01.04.81 ביטול מס עיזבון
ביטול מס עיזבון בתאריך הנ"ל.
 
01.04.73 חישוב השבח לנכסים שנקנו לפני התאריך הנ''ל
במכירת מבנה בר פחת שנרכש לפני 01.04.73 יחושב השבח והמס בגינו לפי תיקון מס' 12 לחוק מיסוי מקרקעין .